Català / Español / Français / English  ·  TEL. +376837001 · EMAIL adord@educand.ad

Metodologia

Els deures a l'escola d'Ordino


 

"El treball personal a casa"

 

DEFINICIÓ

Definim els deures com les tasques donades pels ensenyants als alumnes, que s'han de realitzar fora de l'horari lectiu i que tenen com a finalitat:

 • aprofundir i consolidar els aprenentatges realitzats a classe.
 • preparar els alumnes per a les activitats pedagògiques que faran posteriorment.
 • fomentar el desenvolupament de la competència transversal que fa rerefència a aprendre a gestionar el propi aprenentatge fent ús de les estratègies i eines necessàries.
 • establir un marc de col·laboració i participació amb les famílies.

 

OBJECTIUS AL NOSTRE CENTRE

- Potenciar l'adquisició d'hàbits de treball:

 • Aprendre a organitzar i planificar el temps de dedicació al lleure i a les tasques encomanades des de l'escola.
 • Responsabilitzar-se de les tasques i/o activitats encomanades des de l'escola.

- Potenciar l'adquisició d'hàbits d'estudi:

 • Utilitzar les tècniques d'estudi: memorització mecànica i comprensiva.
 • Exercitar aspectes procedimentals.

- Potenciar les habilitats en recerca d'informacíó, compartint només amb la família si s'escau.

- Potenciar l'actitud responsable davant les tasques encomanades des de l'escola.

 

TIPOLOGIA DE DEURES A MATERNAL

 

 TIPOLOGIA DE DEURES A PRIMERA ENSENYANÇA

 

QUANTITAT DE DEURES

 

 TERMINI

MÍNIM 5 DIES per fer els deures! Per tal que l'alumne pugui planificar-se en funció de l'organització familiar i personal.

 

RESPONSABILITATS

Els deures concerneixen tota la comunitat educativa i, per tant, les famílies hi tenen un paper molt important.

Pel que fa als alumnes:

 1. Anotar els deures a la llibreta viatgera/agenda.
 2. Revisar-los a l'aula, amb l'ajut dels docents, amb la intenció de preveure si l'activitat li plantejarà dubtes.
 3. Planificar la distribució del temps per tal d'aconseguir portar els deures realitzats en la data prevista.
 4. Demanar ajut a mestres o pares durant el període de realització sols si se'l planteja algun dubte.
 5. Retornar els deures a l'escola en la data prevista i lliurar-los als mestres.

Pel que fa a les famílies:

 1. Ajudar el nen a reflexionar sobre la quantitat d'activitats extraescolars i, en funció d'aquestes activitats, ajudar-lo a organitzar-se la setmana.
 2. Trobar l'espai i l'organització a casa en què el nen es trobi segur, en confiança i tranquil. L'espai ha de tenir bona il·luminació i mancat del màxim d'estímuls possibles (TV...).
 3. Ajudar el nen a pensar en cas de dubtes ja que els deures són unes tasques a realitzar pels nens.

Arxius: