Català / Español / Français / English  ·  TEL. +376837001 · EMAIL adord@educand.ad

Metodologia

Aprenem matemàtiques


Ensenyar matemàtiques a l'escola d'Ordino

A l'escola hem reflexionat força sobre el procés que segueixen els nens en el desenvolupament de la competència matemàtica i ens hem adonat que cal que adquireixin:

a) Pensament complex (permet que cada tipus d'intel·ligència pugui participar en la resolució de la situació).
b) Pensament analític-sintètic.
c) Raonament inductiu-deductiu.

Quan organitzem les nostres activitats d'ensenyament de les matemàtiques ho tenim present desenvolupant les següents capacitats:

1. Pensament lògic-matemàtic: classificar, ordenar, seriar... Molt important a maternal i 1r cicle.
2. Poder de composició i descomposició: muntar i desmuntar (números, puzles, mecanos...).
3. Possessió d'imatges mentals: repertori extens d'imatges que actuen de referent. Interactuar amb la vida, acció...

 

Com desenvolupem el poder matemàtic?

Oferim a l'alumne, per a qualsevol aprenentatge, el pas per 5 estadis que el faran passar de la resolució d'una situació al desenvolupament de la competència.

Estadis:

Vivenciació: oferir activitats que facin viure la situació, que aquesta recaigui en la seva pell, en el seu cos.

 

Manipulació: allò que ha viscut ho torna a experimentar amb les mans, per mitjà d'objectes.

Simbolització: Utilitza símbols representatius de qualsevol llenguatge (explicació oral, dibuixos, croquis, números...) per expressar una situació/ resolució. Substitueix la realitat amb imatges, símbols, explicació verbal... Substitució del món real pel simbòlic.

Abstracció: Empra símbols i llenguatge específic matemàtic, sense representació de dibuix. Aplica l'aprenentatge a noves situacions.

 

Generalització: defineix situacions, elements... a partir de definicions pròpies. Descobreix la llei matemàtica.

Els dos primers estadis són els que creen les imatges mentals. Per a cada aprenentatge proposem activitats que passin per a cada estadi.

A mesura que van creixent els alumnes destinem menys temps a la vivenciació i manipulació i realitzem més activitats de simbolització amb llenguatge matemàtic. Aquest procés d'aprenentatge és més lent però més ric, comprensiu i deixa petjada per sempre més (durador)!


Arxius: