Català / Español / Français / English  ·  TEL. +376837001 · EMAIL adord@educand.ad

Metodologia

Primer cicle


El treball per racons a primer cicle

A primer cicle dediquem un tems a l'aula al treball per racons.

Els racons són uns espais delimitats de la classe amb propostes d'activitats per a cada racó, amb materials manipulatius, on els nens individualment, per parelles o en petit grup, realitzen simultàniament diferents activitats d'aprenentatge.

Totes les activitats es presenten i s'expliquen als nens abans de deixar-les en el racó. Als racons hi ha activitats amb diferent grau de dificultat i diferents materials per tal que tots els nens, independentment del nivell d'aprenentatge, puguin anar-hi i realitzar-ne alguna autònomament.

El treball per racons permet i alhora exigeix un treball constant d'ordre i autonomia, i afavoreix el respecte i la cura dels materials i els espais, i fomenta l'hàbit de treballar autònomament alhora que educa els nens en la presa de decisions (triar racó, decidir l'activitat i la forma de realitzar-la...

Objectius del treball per racons:

 • Afavorir l'autonomia.
 • Potenciar la responsabilitat en el treball i el material.
 • Afavorir la construcció del propi aprenentatge.
 • Permetre a l'adult fer el seguiment individualitzat de l'infant i atendre la diversitat.

Funcionament dels racons

El treball per racons autònoms el duem a terme durant dues sessions a la setmana, amb una durada de 30 a 45 minuts per sessió. És important mantenir un horari fix perquè els nens s'hi habituïn. Els racons que treballem són:

 • El racó d'escolta (les dues llengües)
 • El racó de Logico/Autocorrectiu per a llengua i matemàtiques
 • Coin numération
 • Coin opération (calculadora)
 • Coin composition/decomposition
 • El racó de geometria
 • El racó del lector
 • El racó de l'escriptor
 • El racó de confegir (paraules i frases)
 • El racó del grafisme
 • El racó dels sons (català i francès)
 • El racó d'informàtica (llengües, matemàtiques, ciències): Edu365, Clic...

Hi ha cartells amb el nom dels racons penjats pels diferents espais de l'aula. En cadascun d'aquests racons els nens hi troben el material per a realitzar les diferents propostes d'activitats de forma autònoma.

Graelles de control

En una paret de la classe hi ha la graella general de control-freqüentació. Es tracta d'un quadre de doble entrada, de gran format, on hi ha, a la columna esquerra, el llistat del nom dels nens de la classe i a la part superior els símbols dels diferents racons.

Són els mateixos nens que utilitzen aquesta graella quan passen pels diferents racons (alguns permanents i d'altres temporals), fent-hi una creu a la casella corresponent. Tots els nens han de passar per tots els racons. L'ordre per fer-ho és lliure però tenint en compte que no poden participar en cada racó més nens del prèviament assignats. Tot i que poden triar lliurement a quin racó anar cada dia, han de tenir present que al llarg d'un determinat temps hauran de passar per tots els racons i haver fet un mínim d'activitats.

Algunes activitats (tangram, mosaic, grafisme, lector, dictat mut, endevinalles, mots encreuats...) han estat seqüenciades per grau de dificultat, per tal de facilitar als nens el procés del seu propi aprenentatge. Prop d'aquestes activitats el nen hi troba sempre graelles de doble entrada específiques, per a poder marcar cada pas i seguir el seu propi procés en cadascuna de les activitats.

 

El conte a primer cicle

Al llarg del curs escolar dediquem un temps significatiu a l'activitat de contar contes, en les dues llengües presents a l'aula.

Contar contes és una activitat de llengua, oral i escrita, que permet posar els alumnes en situació d'escolta, practicar la comprensió, expressar la creativitat plàstica i iniciar-los en les habilitats en l'escriptura.

Contar contes és una activitat que es realitza en grup. La major part de les sessions diferenciant el grup de primer i el de segon. Tanmateix, també es fan sessions, amb contes de tutoria, agrupant tot el grup classe, sense distinció de nivells.

Objectius:

 • Experimentar les possibilitats creatives a través de la llengua oral i escrita, i de l'expressió plàstica.
 • Presentar els fets en una successió cronològica: situació inicial, nus, desenllaç.
 • Millorar la comprensió oral i escrita.
 • Estimular l'interès per la lectura en general i pel conte en particular.

El conte utilitza verbs d'acció en temps verbal passat llunyà o recent, relata fets, accions i esdeveniments reals o ficticis que s'estructuren i ordenen cronològicament:

 • Situació inicial: Qui és? On és? Com es diu? Què fa...?
 • Nus: Què passa? Amb qui? Per què? Com reacciona? Què més passa...?
 • Desenllaç: Com es resol? Com viuen el desenllaç els personatges? Com acaba la història...?

Activitats que desenvolupem

Mitjançant el conte, al llarg de diferents sessions treballem diferents habilitats lingüístiques:

 • Comprensió i expressió orals

Abans d'inicial la lectura del conte, el mestre formula preguntes relacionades amb el títol del conte i les il·lustracions de la portada per crear expectatives i estimular els coneixements previs.

Contant el conte, el mestre fa pauses per permetre que els alumnes facin hipòtesis sobre el desenvolupament que ells imaginen, per aclarir dubtes lèxic, per recapitular, etc.

En aquesta fase de comprensió i expressió orals es treballen els següents aspectes:

- Comprensió de la història

- Formulació i resposta de preguntes

- Ampliació de vocabulari

- Ordenació cronològica dels fets (seqüència temporal)

- Estructuració de frases

- Explicació de fragments del conte

 • Comprensió i expressió escrita

Pel que fa a l'expressió escrita es treballen els següents aspectes:

- Escriure el títol

- Iniciació a la frase: redacció de frases senzilles utilitzant connectors, redacció de textos curts, adaptat a l'edat i procés evolutiu de cada alumne.

- En llengua francesa: tècnica del dictat a l'adult, a partir de les paraules i/o frases expressades pels alumnes a la mestra que aquesta escriu i els alumnes copien.

Pel que fa a la comprensió lectora:

- Una vegada re-visitat el conte en grup, es comença un treball individual de lectura de preguntes sobre el conte, en l'ordre cronològic dels fets, en la que l'alumne tria les respostes correctes o respon amb una petita frase.

- En llengua francesa aquesta activitat es fa en petits grups i amb el suport del mestre.

 • Expressió plàstica

Triar i dibuixar una seqüència del conte utilitzant diferents tècniques.

 • Els gèneres

L'activitat de conta contes introdueix l'alumne a diferents gèneres entre els quals:

- Fantàstic

- Popular

- Faules i llegendes

- Instrumental/Tutoria

- Treball sobre les emocions, auto-estima, resolució positiva de conflictes, empatia

- Treball per millorar les interaccions i habilitats socials

- Promoure la solidaritat, la cooperació, la cultura de la pau, el respecte de la diversitat, i afrontar de manera constructiva els problemes en la vida

Com a exemples de contes contats a la classe presentem aquesta petita mostra:

 • La Nana Bunilda menja malsons, El peix irisat, La bruixa Brunilda, La caputxeta africana, Una abella de més, Quina nit de reis!, En Xisclet poruc, Ben el valent...
 • Roule Galette, Les bons amis, Aglaé la pipelette, La soupe au caillou, La poule qui a sauvé Noël, Le merveilleuse voyage du petit escargot...

I conte contat ja...

 

Il était... une petite grenouille

Títol: Il était una petite grenouille

Autors: Jacky GIRARDET, Joëlle SCHELLE-MERVELAY i Sylvie TOUX

Il·lustració: Catherine MONDOLONI

Cançons: Walter ANICE

Editorial: CLE internacional, Paris 1986

 

El mètode la Petite Grenouille es treballa a primer cicle per tal de desenvolupar les competències orals de llengua francesa. Aquest mètode s'inspira i recull elements dels mètodes comunicatius.

Es divideix en dos nivells, el que permet treballar el llibre 1 amb el grup de primer i el llibre 2 amb el grup de segon. A cada nivell li correspon un llibre de contes.

El primer llibre es composa de tres històries i cada història es divideix en set unitats:

 • Un pays blanc (A1 fins a A7)
 • Une maison de musiciens (B1 fins a B7)
 • Un coucou dans la pendule (C1 fins a C7)

El segon llibre es composa també de tres històries dividides també en set unitats:

 • Un vieux sabant dans les nuages (D1 fins a D7)
 • Un hippopotame amoureux d'une girafe (E1 fins a E7)
 • Un roi qui avait une fille (F1 fins a F7)

És un mètode FLE (Francès Llengua Estrangera) i va dirigit a un públic infantil d'edat compresa entre 5 i 8 anys. L'objectiu principal se situa a nivell oral. Afavoreix l'adquisició d'una bona comprensió oral i una bona expressió oral.

En aquest sentit permet:

 • L'adquisició de 300 unitats lexicals per nivell
 • De familiaritzar-se amb actes de comunicació comuns
 • L'adquisició de nocions i estructures gramaticals

Per més precisions, feu un clic aquí.

Aquest mètode permet un treball flexible sobre l'explotació pedagògica de cada història. Podem iniciar la sessió a partir de les il·lustracions de cada unitat (una doble pàgina). La il·lustració permet fer una emissió d'hipòtesis sobre què passarà, on som... També permet la descripció dels personatges, dels llocs... Això com l'aclariment de dubtes. Les il·lustracions són essencials per activar la producció oral dels nens.

Després podem passar a l'escolta de la unitat, potenciant una escolta activa on demanarem buscar algun tipus d'informació. També anirem fent preguntes per tal de comprovar la comprensió de la unitat i del vocabulari treballat.

Tanmateix cada unitat permet treballar diferents actes de comunicació com saludar i presentar-se, demanar una informació, expressar els gustos... Simularem situacions per tal de treballar i memoritzar aquests actes de comunicació, reutilitzat el vocabulari i les nocions gramaticals de cada unitat. Podem treballar per parelles o per petits grups.

Les diferents històries també permeten la memorització d'alguna cançó i de diàlegs curts. També, per acabar, realitzarem algun dibuix per il·lustrar la unitat treballada i l'acompanyem d'una frase descriptiva.

Aquesta guia és orientativa de com realitzar una sessió, ja que aquest mètode no imposa una manera sinó que dóna pistes de com treballar (els continguts i els objectius són definits en cada unitat) i permet fer ampliacions.

És un mètode engrescador i motivador pels nens. Per tal de ser atractiu al públic infantil, opta per un món imaginari creant un univers meravellós, divertit o poètic en cada història.

El fil conductor de les sis històries és el personatge de la Petite Grenouille que apareix en totes les històries fent preguntes o comentaris, resolent situacions. La cançó de la Petite Grenouille obre i tanca cada història, es torna un element familiar i tranquil·litzador.

Cada història es construeix segons una progressió tradicional: presentació d'una situació, el nus amb esdeveniments diversos i, per acabar, el desenllaç/conclusió.

La narració de la història es fa combinant una part explicativa, una part més important feta de diàlegs entre els personatges, i una altra part composada d'alguna cançó. El llenguatge utilitzat és un llenguatge corrent, amb frases simples, curtes i expressives. Els diàlegs es construeixen en un sistema de preguntes/respostes fàcil i entenedor.

Aquest mètode segueix una progressió gramatical i lexical. A mesura que anem avançant en les històries, nous elements són adquirits, però els exercicis i les activitats proposades afavoreixen la reutilització dels continguts prèviament treballats. La progressió és, doncs, en espiral, permet actualitzar constantment els coneixements i verificar-ne l'adquisició.

El treball d'expressió oral es pot fer seguint diferents tècniques:

 • La repetició i la imitació a través del treball de la cançó i dels diàlegs de la unitat.
 • Producció oral a través del suport de la imatge. Les il·lustracions són centrals ja que permet fer descripcions, emetre hipòtesis i fer comentaris.
 • La simulació: transferim les estructures treballades en situacions de classe.
 • Jocs de rol: on es reprèn estructures i nocions treballades en una nova situació de comunicació.

Activitat de situació comunicativa

Activitat oral amb la titella


Arxius: